Drift

Vatten och värme

Alla hus har individuella mätare för varmvatten, kallvatten och värme. Avläsning sker i början av januari varje år. Förbrukningen preliminärdebiteras på avgiften. Avräkning mot verklig förbrukning sker på andra kvartalsavgiften. Man kan läsa av förbrukningen oftare om lägenhetsinnehavaren vill, till exempel vid försäljning.

  • Vid behov av ingrepp på värmesystemet eller vid läckage – kontakta någon i styrelsen.

  • Den inkommande värmen regleras med röd ratt som sitter i källarplanet/kulverten på alla hus. Denna får inte ändras, då påverkas värmen i hela huslängan. Det finns ett blått handtag på returvattenledningen som kan stängas av vid behov.

  • Avstängning av kall- och varmvatten finns i kulverten i alla hus.

Sophantering

Vi har ett gemensamt sophus med kodlås. Koden fås genom att fråga en granne eller någon i styrelsen. I sophuset finns sopsortering för elavfall, lampor, batterier, pappersförpackningar/kartong, plastförpackningar, metall, papper, hushållskompost samt för övrigt hushållsavfall. 

  • I kartonginsamlingen är det viktigt att vi slår sönder och plattar ihop kartonger så de tar så lite plats som möjligt.

  • Var noggrann med sopsorteringen för miljöns skull och för att föreningen ska slippa betala extra avgifter för felsorterat avfall. Miljöfarligt avfall, mediciner, bilbatterier och dylikt samlas inte in utan hanteras av det enskilda hushållet.

  • Vintertid hjälps medlemmarna åt att skotta fram till sophusdörren vid behov.

Öppen spis och köksfläkt

Brandskyddskontroll utförs vart fjärde år per automatik av Stockholms 2:a sotningsdistrikt. Lägenhetsinnehavaren ansvarar dock själv för att skorstenen och köksfläktens imkanal är sotad och i fullgott skick för att elda i den öppna spisen. Om man eldar ofta rekommenderas dock en extra sotning däremellan. Stockholms stad utser sotare, som kan variera beroende på olika upphandlingar.

TV och nätverk

Föreningen har ett lokalt tvådelat fibernät, med en fiber som försörjer nätet för kabel-TV och en för Internet. Kabel-TV ingår med ett grundutbud i avgiften. Var och en kan själv lägga till fler kanaler genom att kontakta leverantören (Ownit). Internet ingår med en kapacitet av 100 Mbit upp och 100 Mbit ner. Även den går att utöka genom kontakt med leverantören. Föreningen ansvarar för signalen fram till routern i varje lägenhet men inte för förlängningar inne i huset. Det är inte tillåtet att montera parabolantenn på utsidan av husen.

Snöröjning

Medlemmarna är själva ansvariga för snöröjning på den egna tomten. Sanda gärna en bit ut på gatan för att undvika halkolyckor och utanför garaget så att inte brevbäraren halkar. Snöröjningen på vår egen gata sköts på entreprenad upphandlad av föreningen. Försök att flytta bilarna från gatan vid snöfall så att snöplogarna kan komma fram. Ingen snöröjning sker på innergården.

Elavbrott

Alla hus har en central jordfelsbrytare. Om något är felaktigt installerat innebär det att hela huset blir mörkt. Om man inte vet vilken apparat som orsakat felet måste alla proppar skruvas ur. Därefter skruvas de i en och en till dess man lokaliserat felet. Jordfelsbrytaren måste då stå i ”till-läge”. Om felet ligger utanför den egna lägenheten, kontakta någon i styrelsen. Om ingen finns att tillgå måste eljour tillkallas.

Laddning av elbil

Att tänka på vid innehav av elbil som laddas via elnätet:

  • Elnätet efter lägenhetens anslutningspunkt är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Därför rekommenderas starkt att man före laddning tar in en elektriker som säkerställer att anläggningen - hela vägen fram till bilen - klarar av den belastning som det innebär att ladda en elbil. Utlåtandet från elektrikern ska vara skriftligt och ska delges styrelsen. Detta för att minska risken för brand i området.

  • För varje införskaffad bil som avses att laddas inom föreningens elnät ska en anmälan göras till styrelsen. Detta för att bereda styrelsen möjlighet att se när behov av utredning  av eventuell förstärkning av föreningens elnät och/eller kapacitetshöjning från leverantören (Ellevio i dagsläget) föreligger.

  • Laddning i garage där föreningen står för elnätet hela vägen fram får inte ske utan att av föreningen godkänd laddare (med elförbrukningsmätare och erforderlig certifiering) är installerad av behörig elektriker.

BRF Sjöträdgårdens logotyp

Bostadsrättsföreningen Sjöträdgården

Organisationsnummer 702001-9423

Box 4477, 165 16 Hässelby