Lägenhetsinnehavaren ansvarar för fortlöpande inre underhåll och föreningen ansvarar för yttre underhåll. I föreningens stadgar står det noggrant specificerat medlemmens respektive föreningens skyldigheter. Särskilt viktigt är att hålla tätskikt i badrum under uppsikt.

Föreningen genomför besiktning av underhållsbehov vid avflyttning.

Underhåll av fasader, ytterdörrar, garageport eller yttre fönsterbågar

Normalt är detta ett ansvar för föreningen. I det fall medlemmen önskar att göra detta själv bistår föreningen med materialkostnad. Arbetet måste utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Det är tillåtet att anlägga en parkeringsplats på tomten framför enplanshusen. Följ de särskilda instruktioner som finns i detta dokument.

Hundar ska rastas utanför tomtområdet.

Alla hus har en central jordfelsbrytare. Om något är felaktigt installerat innebär det att hela huset blir strömlöst. Om man inte vet vilken apparat som orsakat felet måste alla proppar skruvas ur. Därefter skruvas de i en och en till dess man lokaliserat felet. Jordfelsbrytaren måste då stå i ”till-läge”.

Om felet ligger utanför den egna lägenheten, kontakta någon i styrelsen. Om ingen finns att tillgå måste eljour tillkallas.

TV

Vår Kabel-TV levereras av Canal digital. För support kan du ringa 0770-115511
Om du har problemm med kanaler som försvinner kan dub först kontrollera att kortet sitter rätt i. Dra ut och sätt i  med chipet vänt innåt och nedåt.
Det går också att söka om kanalerna eller fabriksåterställa digitalboxen under menyknappen på fjärrkontrollen.
Har du frågor kan du kontakta Bengt Littorin eller Joel Pirard.

Internet

Vårt internet kommer från Ownit. Abonemanget, som ingår i avgiften ska ge er 100/100mbit/s. Har du problemm med ditt internet så kan du kontakta dem med uppgifter från https://www.ownit.se/kundservice

Hastigheten beror av hur du kopplar upp dig och den högsta hastigheten kommer du i närheten av med en fast uppkoppling. Med wifi så blir det lägre. Du kan behöva extra accesspunkter (internet sändare) för att nå i hela huset.
Om du tycket att hastigheten är för låg så kan du kontrollera den via http://bredbandskollen.se
Har du frågor om internet och nätverk så kan du prata med Bengt Littorin eller Joel Pirard

Enligt den ursprungliga andelsfördelningen har de fyra hus som saknar källare rätt till ett förråd nere vid tvättstugan. De finns innanför bastun. Nyckel till källarutrymmet överlåts av föregående ägare i samband med försäljning.

I stuprören finns lövsamlare. De bör tömmas ofta, särskilt under hösten. Detta ansvarar lägenhetsinnehavaren för. Om det blir stopp rinner vatten på fasaden och det finns risk att stuprören fryser sönder på vintern. Föreningen ansvarar för att hängrännorna töms på löv på höstarna.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för att skorstenen och köksfläktens imkanal är sotad och i fullgott skick för att elda i öppna spisen. Stockholms 7:e sotningsdistrikt utför sotning vart fjärde år per automatik. Om man eldar ofta rekommenderas dock en extra sotning däremellan.

Alla hus har individuella mätare för varm- och kallvatten samt för värme. Avläsning sker i början av januari varje år. Förbrukningen preliminärdebiteras på avgiften. Avräkning mot verklig förbrukning sker på andra kvartalshyran. Man kan läsa av förbrukningen oftare om lägenhetsinnehavaren vill, till exempel vid försäljning.
Om ni behöver göra ingrepp på värmesystemet eller får ett läckage – kontakta någon i styrelsen.

Den inkommande värmen regleras med röd ratt som sitter i källarplanet/kulverten på alla hus. Denna får inte ändras, då påverkas värmen i hela huslängan. Det finns ett blått handtag på returvattenledningen som kan stängas av vid behov. Avstängning av kall- och varmvatten finns i kulverten i alla hus.

Innan en medlem gör förändringar i sitt hus eller trädgård ska styrelsen informeras. För mer omfattande förändringar ska ritningar lämnas in till styrelsen för godkännande. I princip alla yttre förändringar är bygglovspliktiga. Vid bygglov är det föreningen som ansöker men den enskilda medlemmen som betalar. Underlaget för bygglovet ska tas fram av medlemmen.

För den medlem som renoverar badrum eller kök utgår ett stambytesbidrag på 7000 kr. Kontakta styrelsen innan renoveringen påbörjas. Utbetalning sker endast mot specificerad faktura från entreprenör med F-skattesedel. I de fall där den vattenburna golvvärmen måste bytas ut kan föreningen även bidra till detta. Ingrepp i golvvärmesystemet ska godkännas av styrelsen i förväg och utföras av fackman.

Om ni byter ut originaldörrar eller skåp, behåll gärna de gamla handtagen. Det kan finnas andra i föreningen som vill komplettera sina originaldetaljer.

Använd inte slagborr eller andra verktyg som för oväsen efter klockan 22.00.