Det som kännetecknar området är kontrasten mellan de låga husen och de höga ekar och lindar som finns i området. Vi har också många andra gemensamma träd – till exempel hagtornsträden på den norra gatan och våra ginnalalönnar och ryska lönnar som pryder de två gatorna. Ingen medlem får självsvåldigt ta ned eller beskära träd. Detta ska ske efter samråd med styrelsen.

Medlemmarna ansvarar själva för skötseln av planteringar och vegetation på den tillhörande tomten. När det gäller träd och buskar mot Maltesholmsvägen har vi ett brukaravtal med Stockholms stad som förenklat innebär att vi har rätt att beskära och röja i den vegetationen, men ej skyldighet.