Trädgårdar & mark

Området Sparrisbacken ligger i en vacker slänt ner mot vattnet. Området karakteriseras som naturmark med flertalet större träd och lägre buskar. Det som kännetecknar området är kontrasten mellan de låga husen och de höga ekar och lindar som finns i området. Mellan de två mittersta huslängorna finns en allmänning med lekplats.

Områdets allmänna och privata delar planerades noga av landskapsarkitekt Erik Anjou. Till ritningarna finns en växtförteckning där alla träd, buskar och perenner är namngivna.

Trädgårdsritning signerad Erik Anjou 1958, Stadsbyggnadskontorets arkiv.
Trädgårdsritning signerad Erik Anjou 1958, Stadsbyggnadskontorets arkiv.

Längs gatorna i området växer det hagtorn, prydnadslönnar och oxlar. På allmänningens västra del är marken kuperad med berg i dagen, och en knalle skiljer även den västra av de sydligaste längorna från strandpromenaden. I norr åtskiljs tvåvåningslängan från Maltesholmsvägen av en slänt med ekar och prydnadsbuskar. Prydnadsbuskar kantar även gränsen mot Sparrisbacken i väster.

Varje hus har en mindre privat trädgård som ibland avgränsas med lägre buskar eller perenner. Uteplatsen i husets vinkel var ursprungligen lagd med fyrkantiga betongstenar, 50x50x5 cm och dessa finns i flertalet trädgårdar kvar.

I området finns två olika sorters ursprungliga staket, ett av rektangulära mörkmålade brädor och ett med trekantstav. För att ta upp nivåskillnader finns i vissa trädgårdar gjutna cementkantmurar. Även trapporna är av gjuten betong med svartmålade smidesräcken.

Äldre foto (privat)
Äldre foto (privat)

Särskilda kvalitéer och åtgärder

Växtligheten

Grönskan, framför allt de stora solitära träden, bidrar starkt till områdets karaktär. Stor vikt lades vid landskapsplaneringen och växtmaterialet då området uppfördes. På arkiverade ritningar finns trädgårdsarkitekternas ursprungliga växtförslag angivna för hela området och de omfattar både gemensamma och privata ytor.

Åtgärd: Det finns ett rikt arkivmaterial att studera om man inom bostadsrättsföreningen vill återgå till ursprungliga perenna växter och buskar på de gemensamma ytorna. En stor del av ursprungliga växter tycks också finnas kvar.

Lekplatsen i mitten av området.
Lekplatsen i mitten av området.

Områdets symbol, de stora solitära träden, är skyddade av föreningen, och får inte skadas. Inför övrig trädfällning krävs styrelsens skriftliga tillstånd. Träd som tagits ned eller ska tas ned ska ersättas med nya träd, helst välvuxna.

En hel del växtlighet som påverkar områdets närmiljö står på stadens mark och måste skötas i samråd med markansvarig inom stadsdelen. När det gäller träd och buskar mot Maltesholmsvägen finns ett brukaravtal med Stockholms stad som förenklat innebär att brf Sjöträdgården har rätt att beskära och röja i den vegetationen, men ej skyldighet.

På de gemensamma ytorna bör sly avverkas, buskar beskäras och häckar klippas för att bevara karaktären. Mindre arbeten kan göras av medlemmarna vid städdagarna. Större arbeten lejs ut, eventuellt i samråd med stadsdelsförvaltningen som formellt ansvarar för marken.

Uteplatsen på trädgårdssidan är belagd med betongsten i formatet 50x50x5 cm.
Uteplatsen på trädgårdssidan är belagd med betongsten i formatet 50x50x5 cm.

Medlemmarna ansvarar själva för skötseln av planteringar och vegetation på den tillhörande tomten. För att behålla områdets karaktär och viss genomsikt mellan de gemensamma ytorna bör inga hägnader eller häckar vara högre än ca 50-60 cm. Eventuella staket bör undvikas. Buskar eller perennplanteringar hör till områdets karaktär men får inte bli för täta eller höga. Trädgården bör inte hårdgöras i större omfattning eller beläggas med grus, plattor, sten eller trätrall. Gräsytor, planteringar, buskar och träd ska dominera. Inga fasta pooler eller bad får uppföras.

Mer precisa riktlinjer för underhåll och beskärning bör tas fram av trädgårdsmästare eller annan sakkunnig fackman.

Exempel på markis vid uteplatsen.
Exempel på markis vid uteplatsen.

Markbeläggning och rabatter

På entrésidan har radhusen en sammanhållen karaktär. Vägen fram till entrén är asfalterad eller belagd med betongstensplattor. En mindre gräsyta och rabatt finns vid entréerna till husen med entré mot norr. Vid de hus som har entréerna mot söder finns en mindre trädgård, i vissa fall med stödmurar av betong för att ta upp nivåskillnaden.

Trädgårdssidans uteplats består i de flesta fall av ursprungliga betongplattor 50x50x5 cm bevarade, i enstaka fall förekommer trädäck.

Åtgärd: Nuvarande utseende är väl överensstämmande med den ursprungliga tanken. Vid underhåll bör den ursprungliga betongstenen behållas.

Spaljéer och andra avgränsningar

I området finns två olika sorters staket eller spaljéer, dels ett tjärat staket av rundstav (spaljé) och ett staket av brunmålade brädor.

Åtgärd: För områdets karaktär är det mycket positivt om spaljéerna och staketens ursprungliga utformning bevaras. Tryckimpregnerat trä hör inte till områdets karaktär. Eftersom de trekantiga ribborna har en ovanlig form kan det vara bra att bostadsrättsföreningen tillhandahåller dem. Tjära finns att tillgå från bostadsrättsföreningen vid underhåll.

Stödmurar, trappor och terrasseringar

Terrängen runt radhusen är kuperad och på flera ställen förekommer ursprungliga gjutna stödmurar för att ta upp nivåskillnader. Ursprungliga stödmurar är formgjutna murar av betong med spår från gjutformens brädor.

Åtgärd: Marken ägs gemensamt genom bostadsrättsföreningen och vid alla former av anläggningsarbeten för trappor, murar och stödmurar med mera krävs skriftligt godkännande av styrelsen. Vid framtida ändringar av stödmurar bör man eftersträva en utformning som är typisk för området, gjutna betongmurar. Trappor av gjuten betong eller stentrappor hör till områdets karaktär. Trappor av trä och slipers undviks. Eventuella handledare ska vara nätta och enkla av t ex smide eller rundjärn.

Parkering

Vid ordinarie föreningsstämman 2009 beslutades följande rekommendationer för parkering inom Sjöträdgårdens område:

  • Att så långt som möjligt undvika att parkera på lokalgatan

  • Att om man måste parkera på gatan:

    • på norra sidan, parkera så nära kanten av gatan som möjligt

    • på södra sidan, parkera så nära husen som möjligt med högst ett hjulpar på gatan

  • Högst en bil per hushåll på gatan eller på ytan utanför hus eller garage

  • Att hålla bilfritt utanför nedre garagelängan, förutom närmast tvåplanslängan

BRF Sjöträdgårdens logotyp

Bostadsrättsföreningen Sjöträdgården

Organisationsnummer 702001-9423

Box 4477, 165 16 Hässelby